การใช้ผงเห็ดหอมในสูตรอาหารสัตว์


แชร์ให้เพื่อน :

ถุงละ 3 กิโลกรัม

ขั่นต่ำ 50 ถุง 

ส่วนประกอบ
* ผงเห็ดหอม (Mushroom powder) 80%
* Maltodextrin 20%


การใช้ผงเห็ดหอมในสูตรอาหารสัตว์

การใช้ผงเห็ดหอมอาหารสัตว์ (mushroom granules) ในสูตรอาหารสัตว์

สวัสดีครับ วันนี้เรามีสูตรการใช้ ผงเห็ดหอม (mushroom granules) ใช้ในสูตรอาหารสัตว์ เป็นสัดส่วนคร่าวๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในสูตรอาหารสัตว์เลี้ยงของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็นอาหารหมู, วัว, ไก่ ,เป็ด เป็นต้น


โคขุน โคเนื้อ
ปริมาณการใช้ ผงเห็ดหอม (mushroom granules) ในอาหารข้นแต่ล่ะระยะ

อายุ 7-12 เดือน / 30-40% ของสูตรอาหาร
อายุ มากกว่า 1 ปี / 30-60% ของสูตรอาหาร

 

สัดส่วนการใช้ผงเห็ดหอมในสูตรอาหารโคเนื้อ

อายุโค สัดส่วน
อายุ 7-12 เดือน 30-40% ของสูตรอาหาร
อายุ มากกว่า 1 ปี 30-60% ของสูตรอาหาร

 

คนม
อายุ 0-3 เดือน / 25% ของสูตรอาหาร
อายุ 3-6 เดือน / 15% ของสูตรอาหาร
อายุ 6-12 เดือน / 20% ของสูตรอาหาร
อายุมากกว่า 12 เดือน / 35-40% ของสูตรอาหาร
วัวท้อง / 35-40% ของสูตรอาหาร

 

สัดส่วนการใช้ผงเห็ดหอมในสูตรอาหารโคนม

อายุโค สัดส่วน
อายุ 0-3 เดือน 25% ของสูตรอาหาร
อายุ 3-6 เดือน 15% ของสูตรอาหาร
อายุ 6-12 เดือน 20% ของสูตรอาหาร
อายุมากกว่า 12 เดือน 35-40% ของสูตรอาหาร
วัวท้อง 35-40% ของสูตรอาหาร

หมู-สุกร

สุกรเล็ก นำ้หนัก 5-20 กิโลกรัม / 20% ของสูตรอาหาร
สุกรรุ่น นำ้หนัก 20-60 กิโลกรัม / 40% ของสูตรอาหาร
สุกรขุน น้ำหนัก 60-100 กิโลกรัม / 50% ของสูตรอาหาร
สุกร พ่อแม่พันธุ์ / 30% ของสูตรอาหาร

 

สัดส่วนการใช้ผงเห็ดหอมในสูตรอาหารหมู

ขนาดของหมู สัดส่วน
สุกรเล็ก น้ำหนัก 5-20 กิโลกรัม 20% ของสูตรอาหาร
สุกรรุ่น น้ำหนัก 20-60 กิโลกรัม 40% ของสูตรอาหาร
สุกรขุน น้ำหนัก 60-100 กิโลกรัม 50% ของสูตรอาหาร
สุกร พ่อแม่พันธุ์ 30% ของสูตรอาหาร


เป็ดไข่
เป็ดอายุ 6-22 สัปดาห์ / 15% ของสูตรอาหาร
เป็ดอายุ 22-48 สัปดาห์ / 18% ของสูตรอาหาร
เป็ดระยะไข่ 48 สัปดาห์ ขึ้นไป / 16% ของสูตรอาหาร

 

สัดส่วนการใช้ผงเห็ดหอมในสูตรอาหารเป็ดไข่

อายุเป็ด สัดส่วน
เป็ดอายุ 6-22 สัปดาห์ 15% ของสูตรอาหาร
เป็ดอายุ 22-48 สัปดาห์ 18% ของสูตรอาหาร
เป็ดระยะไข่ 48 สัปดาห์ ขึ้นไป 16% ของสูตรอาหาร

เป็ดเนื้อ
เป็ดอายุ 0-2 สัปดาห์ / 40% ของสูตรอาหาร
เป็ดอายุ 2-4 สัปดาห์ / 45% ของสูตรอาหาร
เป็ดอายุ 4-7 สัปดาห์ / 50% ของสูตรอาหาร

 

สัดส่วนการใช้ผงเห็ดหอมในสูตรอาหารเป็ดเนื้อ

อายุเป็ด สัดส่วน
เป็ดอายุ 0-2 สัปดาห์ 40% ของสูตรอาหาร
เป็ดอายุ 2-4 สัปดาห์ 45% ของสูตรอาหาร
เป็ดอายุ 4-7 สัปดาห์ 50% ของสูตรอาหาร

ไก่ไข่
ไก่อายุ 0-6 สัปดาห์ / 50% ของสูตรอาหาร
ไก่อายุ 6-12 สัปดาห์ / 50% ของสูตรอาหาร
ไก่อายุ 12-18 สัปดาห์ / 50% ของสูตรอาหาร
ไก่อายุ 18 สัปดาห์-ไข่ฟองแรก / 40% ของสูตรอาหาร
ระยะให้ไข่ / 40% ของสูตรอาหาร

 

สัดส่วนการใช้ผงเห็ดหอมในสูตรอาหารไก่

อายุไก่ไข่ สัดส่วน
ไก่อายุ 0-6 สัปดาห์ 50% ของสูตรอาหาร
ไก่อายุ 6-12 สัปดาห์ 50% ของสูตรอาหาร
ไก่อายุ 12-18 สัปดาห์ 50% ของสูตรอาหาร
ไก่อายุ 18 สัปดาห์-ไข่ฟองแรก 40% ของสูตรอาหาร
ระยะให้ไข่ 40% ของสูตรอาหาร

 

แชร์ให้เพื่อน :