กากมะพร้าว (coconut meal)

กากมะพร้าว

แชร์ให้เพื่อน :

กากมะพร้าว (coconut meal)
กากมะพร้าวเป็นผลิตผลพลอยได้จากการหีบหรือการสกัดน้ำมันมะพร้าว มีโปรตีนประมาณ 20 – 26 เปอร์เซ็นต์ และเยื่อใย 10 เปอร์เซ็นต์ คุณภาพของกากมะพร้าวขึ้นอยู่กับ กรรมวิธีของการสกัดและอุณหภูมิที่ใช้ในกรรมวิธี ถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปจะทำลายกรดอะมิโน โดยเฉพาะไลซีนทำให้การย่อยได้ของโปรตีนลดลง กากมะพร้าวมักมีน้ำมันเหลืออยู่สูงทำให้หืนได้ง่าย ควรใช้ให้หมดใน 6 – 8 สัปดาห์ ไขมันในกากมะพร้าวเป็นชนิดอิ่มตัวเมื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ทำให้ไขมันในซากมีลักษณะเป็นมันแข็ง โปรตีนในกากมะพร้าวมีกรดอะมิโนไลซีนและฮีสทีตีนต่ำ ถ้าใช้มากจะทำให้กรดอะมิโนสองชนิดนี้ไม่พอและมีอัตราการย่อยได้ต่ำ จึงควรเสริมด้วยกรดอะมิโนสังเคราะห์หรือเสริมด้วยอาหารที่มีไลซีนสูง เช่น ปลาป่นหรือเนื้อป่น ระดับการใช้ขึ้นกับชนิดของสัตว์ เช่น สัตว์ปีกไม่ควรเกิน 15 เปอร์เซ็นต์ สุกรประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น นอกจากนี้ กากมะพร้าวยังขึ้นราได้ง่าย

กากมะพร้าว

กากมะพร้าว

แชร์ให้เพื่อน :